Regulamin projektu

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach Projektu pt. Uczę się i mieszkam ? kolejny krok ku integracji, zwanego dalej Projektem.
2. Projekt jest realizowany przez Katolicką Fundację Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, zwaną dalej Fundacją, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Województwem Śląskim, w ramach Poddziałania 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013.
3. Projekt jest realizowany przez Fundację samodzielnie.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.
5. Wsparciem mogą zostać objęci niezatrudnieni kobiety i mężczyźni w wieku 15 ? 25 lat, zameldowani na terenie miasta Katowice.
6. Szkolenia w ramach Projektu odbywać będą się w Katowicach.

§ 2
Cele projektu

1. Celem ogólnym Projektu jest socjalizacja jako działanie minimalizujące wykluczenie społeczne i marginalizację, poprzez wspieranie samorozwoju i usamodzielnienia, w tym, wejścia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, niedostosowaniem społecznym, mającej trudności z integracją zawodową i społeczną, pochodzącej z rodzin patologicznych i/lub zagrożonych patologią i/lub dysfunkcyjnych.
2. Celami szczegółowymi projektu są:
1) stworzenie nowego modelu indywidualnego opiekuna dla młodzieży;
2) wyposażenie uczestników w ogólną wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy oraz w kontaktach społecznych;
3) zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną;
4) wyposażenie uczestników w specjalistyczną, dostosowaną do potrzeb, wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy.

§ 3
Zakres wsparcia

Projekt obejmuje następujące typy wsparcia:
1) Biuro Mentoringu, obejmujące:
a. wstępne poradnictwo wraz z towarzyszeniem;
b. poradnictwo specjalistyczne
2) Centrum Socjalizacji Młodzieży, obejmujące następujące szkolenia:
a. trening umiejętności społecznych - 10 bloków tematycznych po 21 godzin, 2 grupy po 14 osób;
b. kurs języka angielskiego ? 110 godzin lekcyjnych w szkole językowej, 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne;
c. kurs efektywnego poszukiwania pracy - 5 bloków tematycznych po 21 godzin, 2 grupy po 14 osób;
d. kurs obsługi komputera ? 36 godzin lekcyjnych we właściwej instytucji, raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
3) Mieszkania chronione ? 3 mieszkania dla kobiet i 4 dla mężczyzn.
4) Kursy zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestników ? we właściwej instytucji/instytucjach.

§ 4
Równość szans w Projekcie

Zasada równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, planowana jest do realizacji w Projekcie poprzez:
1) zastosowanie kryteriów rekrutacji Uczestników, które będą obojętne z punktu widzenia płci i oparte wyłącznie o indywidualne oczekiwania, potrzeby i predyspozycje zawodowe;
2) szkolenia dla Uczestników dotyczące współczesnych ról społecznych kobiet i mężczyzn;
3) równościowe zarządzanie Projektem, w szczególności:
a. odbycie przez personel zarządzający szkolenia z zakresu równości szans w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
b. sporządzenie umów dla personelu Projektu spełniających kryterium elastyczności, sprzyjających godzeniu życia zawodowego z rodzinnym;
c. wejście w skład personelu zarządzającego projektem przedstawicieli obydwu płci;

§ 5
Warunki uczestnictwa w Projekcie

W projekcie uczestniczyć może 28 niezatrudnionych osób w wieku 15-25 lat, zameldowanych na terenie miasta Katowice.

§ 6
Nabycie uczestnictwa w projekcie

1. Warunkami zakwalifikowania do udziału w Projekcie są:
1) wytypowanie przez wychowawców prowadzonych przez Fundację Klubu Młodzieżowego
i Świetlicy Terapeutycznej oraz działających przy Fundacji streetworkerów;
2) wypełnienie testów kompetencyjnych i odbycie rozmowy z pracownikiem poradni zawodowej;
3) wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej, w szczególności:
a. deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
b. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
c. dokumentu pn. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
d. Uczestnictwo w Projekcie uzyskuje się z dniem podpisania ostatniego z dokumentów wskazanych w ust. 1.

§ 7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników

1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie.
2. Każdy uczestnik Projektu bierze udział we wszystkich szkoleniach wskazanych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.
3. Wytypowani Uczestnicy, w liczbie 19, biorą udział w formach wsparcia wskazanych w § 3 pkt 3 i 4 niniejszego regulaminu.
4. Uczestnicy są zobowiązani do skorzystania ze wsparcia wskazanego w § 3.
5. Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w danej formie wsparcia oraz do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
6. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania Projektu.
7. Warunkiem ukończenia danej formy wsparcia oraz - jeśli dotyczy - otrzymania certyfikatu jest 80 % frekwencja na zajęciach dydaktycznych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności, Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia.
8. Fundacja może żądać od Uczestnika przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom absencji określony w ust. 7.
9. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Fundacja może obciążyć Uczestnika Projektu połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy Uczestników lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Przedmiotowe obciążenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny w postaci prac na rzecz Fundacji. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Fundacji jako jego organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie przedmiotowych środków.
10. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

§ 8
Warunki rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem danej formy wsparcia, informując o tym Fundację nie później niż na trzy dni robocze przed rozpoczęciem danej formy wsparcia.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania danej formy wsparcia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania danej formy wsparcia, Fundacja może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenie lekarskie lub inny dokument usprawiedliwiający jego rezygnację.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Przedmiotowe obciążenie może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny w postaci prac na rzecz Fundacji. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Fundacji jako jego organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie przedmiotowych środków.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.